ข้อมูลบริษัทประกัน

ขั้นตอนการใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เมื่อท่านเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้ ตอนการใช้สิทธิ์

 1. บัตรกรมธรรม์
 2. บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

กรณีใช้สิทธิแบบผู้ป่วยนอก

 • ยื่นบัตรประกัน + บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน
 • จนท. ลงทะเบียน จะตรวจสอบข้อมูลในบัตรประกันพร้อมทั้งจะแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ป่วยทราบเบื้องต้น เกี่ยวกับเงื่อนไขการ ใช้บัตรประกัน
 • เมื่อได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เสร็จแล้ว จนท. การเงินจะให้ ผู้ป่วย เซ็นชื่อในใบเคลม กรณีมีส่วนเกิน ผู้ป่วยจะ ต้องชำระส่วนเกินเอง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • กรณีที่ประกันไม่คุ้มครองหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ นั้นๆ ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่าย และนำใบเคลมพร้อมใบ เสร็จรับเงินไปยื่นเบิกที่บริษัทประกันต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

ฝ่ายประสานสิทธิประโยชน์ โทร 02-078-8919 Email info@wihhospital.com

กรณีใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

 • ยื่นบัตรประกัน + บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่แผนกรับผู้ป่วยใน
 • จนท. จะนำเอกสารเคลมพร้อมสำเนาบัตรการใช้สิทธิ ให้ผู้ป่วยลงนาม
 • หลังจากที่ จนท. ได้ประสานงานกับบริษัทประกันฯแล้ว จนท. จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าสามารถใช้สิทธิ FAX CLAIM ได้หรือไม่
 • หากผู้ป่วยได้รับสิทธิ + FAX CLAIM ในวันที่ผู้ป่วยกลับบ้าน จนท. การเงินผู้ป่วยในจะประสานข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล และเอกสารใบเคลมที่แพทย์สรุปการรักษาพยาบาล ให้ทางบริษัทประกันฯ พิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และหากมีส่วนที่ไม่คุ้มครองทางแผนกการเงินฯ จะแจ้งให้ทราบ และชำระส่วนเกินต่อไป (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ FAX CLAIM ได้

 • ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมในเคลม + ใบเสร็จรับเงินให้ เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปยื่นเบิกกับบริษัทประกันต่อไป

คู่สัญญาบริษัทประกัน